جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/2/17

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1398/2/22

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1398/2/24

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1398/2/29

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1398/2/31

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1398/3/5

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

7

تاریخ جلسه :

1398/3/7

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

8

تاریخ جلسه :

1398/3/12

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

9

تاریخ جلسه :

1398/3/14

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

10

تاریخ جلسه :

1398/3/19

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

11

تاریخ جلسه :

1398/3/21

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

12

تاریخ جلسه :

1398/3/26

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

13

تاریخ جلسه :

1398/3/28

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

14

تاریخ جلسه :

1398/4/2

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

15

تاریخ جلسه :

1398/4/4

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

16

تاریخ جلسه :

1398/4/9

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

17

تاریخ جلسه :

1398/4/11

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه

جلسه :

18

تاریخ جلسه :

1398/4/16

زمان شروع :

18:30

زمان پایان :

19:30

مدرسان :

حسین محمودکلایه