آموزش موسیقی سنتی تار و سه تار

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1397/12/14
تاریخ شروع دوره : 1398/2/17
تاریخ پایان دوره : 1398/4/18
نوع دوره : دوره حضوری
پیش نیاز این دوره :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی دوره :

-

آموزش موسیقی سنتی تار و سه تار
عنوان محل برگزاری