آموزش موسیقی سنتی تار و سه تار

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/12/14
تاریخ شروع دوره : 1398/2/17 تاریخ پایان دوره : 1398/4/18
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : خصوصی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

آموزش موسیقی سنتی تار و سه تار
نام محل برگزاری
مدرسان